DBlogo DB1 DB2
Fejlesztések | Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP 3.1.17. 4. pillére Módszertani továbbképzés

1. Pedagógusok módszertani továbbképzése.

Intézményünkben a nevelés-oktatás során tudatosan, a Köznevelési törvénnyel és katolikus iskolánk hitvallásával összhangban, az élményszerző oktatás megvalósításának érdekében tervszerűen alkalmazzuk a Montessori módszer elemeit. Ennek hatékonysága és eredményessége már az első év során látható volt. Gyermekeink játszva sajátítják el a tananyagot, örömmel tanulnak, eredményeik pozitívak.

Pedagógusaink részt vesznek a Montessori módszer elsajátítását segítő tanfolyamon, majd alkalmazzák munkájuk során a tapasztaltakat. Nagy figyelmet fordítunk a tudásmegosztásra, a tapasztalatok átadására ötletbörze, szakmai műhelymunka, nevelési értekezlet keretében.

Tevékenységek: Montessori módszerek alkalmazása a nevelésben és az oktatásban

Maria Montessori Rómában született 1890-ben. Műszaki középiskolát, majd orvosi egyetemet végzett. Gyakorló orvosként találkozott a fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerekek problémájával, majd elkezdte foglalkoztatni a velük való bánásmód. Arra a megállapításra jutott, hogy minden érzékszervi fogyatékosság fejleszthető megfelelően megválasztott módszerek segítségével. Don Boscóhoz hasonló gazdasági és társadalmi korszakban élt. Fontosnak tartotta a gyermekek nevelésében a hitre nevelést. Külön könyvet is írt a vallásos nevelés fontosságáról. Célja volt a vallást, mint örömforrást bevinni a gyerekek életébe.

Feladta orvosi tevékenységét és a pedagógiával foglalkozott. A Montessori módszer és eszközrendszer, amit kidolgozott, bizonyította, hogy jó úton jár. Egyre többet foglalkozott az egészséges gyerekek nevelésével. A Casa dei bambini intézet bizonyította munkásságának sikerét. Nemzetközi hírű lett, Európában, Indiában és az Egyesült Államokban is több konferenciát tartott. Magyarországon is voltak követői, az 1890-es évektől létrejött a Magyar Montessori Társaság, mely a megváltozott politikai és ideológiai viszonyok miatt megszűnt. A rendszerváltás után Budapesten megalakult a Budapesti Montessori Társaság, mely segíti a módszer elterjedését. Montessori pedagógiájának alapelvei: 0-6 éves korig a mindent magába szívó (abszorbeáló) tudat kora Ez a fejlődési szakasz az érzéki benyomások gyűjtésére, mozgás, járni tanulás elsajátítására, a rend, napirend fontosságára, (a külső rend által eljuthat a belső rendhez) a finommotorika kialakulására, szociális viszonyok megértésére, a beszéd kialakulására, párbeszédek, gyermekdalok, gyermekversek, csoportos beszélgetések, mesélés, szerepjátékok tanulására való. A matematikai struktúrákat önkéntelenül szívja magába, konkrét eszközök használatával érzéki benyomások, pontosítás történik. A kozmikus nevelés témakörben a természet megismerése, az előkészített környezet fontossága játszik nagy szerepet ebben az időszakban. 6-12 éves korig a tudatos gondolkodás, képzelőerő kialakulása Érdeklődésük már nem annyira a tárgyakra irányul, hanem a miértre és a hogyanra. Feladatunk, hogy otthon és az iskolában elegendő teret biztosítsunk érdeklődéseik kibontakoztatásához, engedjük, hogy felfedezzék környezetüket. Miután megtanultak olvasni, az ismereteket el tudják sajátítani, megtanulják hol és hogyan juthatnak információhoz, ismerik az órát, ismerik a természeti erőket, tudják használni a közlekedési eszközöket Minél több programot tegyünk lehetővé a szabadban, adjunk lehetőséget kirándulásra, menjenek kiállításra, múzeumba, sportolni. Ez a korosztály a felnőttek részéről erős bizalmat kíván. Ki kell alakítani azokat a szabályokat, melynek keretén belül mozoghat, kiteljesedhet. A nyelvi fejlődést tovább segítik a beszélgető körök, mesélés, történetek írása, a nyelv struktúrájának megismerése.

A matematika területén eszközök segítésével az egyre nagyobb fokú elvonatkoztatásra törekszünk. A kozmikus nevelés területén ezen életszakaszban Montessori szerint a következő a leg fontosabb:” A 6-12 éves gyermeknek egyre több fantáziát kell segítségül hívnia. Mi hat a fantáziára? Elsősorban a nagyság és a titok. A fantázia rekonstruálni tudja az egészet, ha ismeri a valódi részleteket. Ebben az időszakban, amikor a képzelőerő érzékenysége, fokozott működése a jellemző, tudjuk elültetni a tudomány csíráit.” A 12-18 éves életkor az etika és a szociális értékrend születésének kora Az önálló döntések, az igazság és az emberi méltóság kialakulásának ideje. Ebben az életszakaszban úgy kell kezelni a gyermeket, hogy mindenre van rátermettsége, Segíteni kell érzékenységének kialakulását a világ és szűkebb környezete iránt. Támogatni kell érdeklődését a szociális és társadalmi folyamatok megismerése területén. Ki kell alakítani bennük az igazságosság, az emberi méltóság védelmének tiszteletben tartását. Éretté válik a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre.

A Montessori pedagógia eszközrendszere: A módszer nagyon eszközigényes. Más a pedagógus szerepe, mint a hagyományos oktatásban. A pedagógus háttérből figyelő, szükség esetén segítséget nyújtó, a gyermek aktivitását támogató személy. A nevelés és oktatás folyamatát jól mutatja Maria Montessori ismert mondata: „Segítek abban, hogy egyedül csinálhasd.” Montessori nem az ismeretszerzést tartja elsődlegesnek, hanem a képesség kialakítását, melynek segítségével a tanulók az ismeretet megszerzik. A képességek kialakításához eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. Az eszközök egymásra épülő zárt fejlődési kört alkotnak. A jó eszköz mindig egy problémára irányítja a gyermek figyelmét. Az eszközök csoportosítása:

A gyakorlati élet eszközei

Az érzékelést fejlesztő eszközök

Az anyanyelvi nevelés eszközei

A matematika eszközei

A kozmikus nevelés eszközei

Elvárások az eszközök felé:

Figyelmet és érdeklődést ébresszenek, kínáljanak lehetőséget tapasztalatgyűjtésre és ösztönözzék a gyereket a feladat megismerésére. Biztosítsák a gyerekek önálló tevékenységét. Különítsék el egymástól a megtanulandó ismeretek típusait. Legyenek alkalmasak a hibák önálló felfedezésére és javítására. Legyenek esztétikusak. A „hagyományos” oktatás megújításának szükségességét már régóta érezzük. A mai gyermekek érdeklődését felkelteni, bizalmukat elnyerni, önállóságra nevelni a számítógép vezérelte világban nagy kihívást jelent minden szülőnek és pedagógusnak.

A Maria Montessori által kidolgozott módszer időtálló, a ma emberének ugyanúgy szól, mint száz évvel ezelőtt. A gyerekek könnyebben és alaposabban elsajátítják az ismereteket, Nagyobb önállóságra tesznek szert, jobban motiválhatók, személyiségük pozitív irányba fejlődik. A tantestület lelkesen vesz részt a tanfolyamon, rengeteg szemléltető eszközt készítettek, melynek segítségével színesítik, változatossá teszik az órákat. Rendszeresen tartunk tapasztalatcserét egymásnak, hogy a jó gyakorlatot megismertessük társainkkal.

A pályázati célok és beszámolók itt találhatóak

1.a tábor

1.bc tábor

2.a tábor

2.c tábor

3.abc tábor

4.bc tábor

5.a tábor

6.a tábor

6.b tábor

7.a tábor

8.a tábor

8.b tábor

Csillagtábor

Elsősegélynyújtó verseny

Erdei iskola 4. évfolyam

Erdei iskola 6. évfolyam

Legek kirándulása

Néptánc tábor

Sportágválasztó

Sportnap-vidámság nap

Sportnap eredményhírdetés

Természetjáró túrák

Tihanyi túra

Tanári zarándoklat

Don Bosco 200 zarándoklat